Members

Chieh-hua Jeff Hsieh
Artistic Director
Hsiao-yuan Lin
Dancer
Shao-ching Hung
Dancer
Chu-ying Ku
Dancer
Yu-chieh Lee
Dancer
Yu-wen Chiu
Dancer
Yen-pin Chen
Dancer
Yu-hsuan Lai
Dancer
Tai-yueh Chen
Dancer